Bemutatjuk Emilia Gąsienica-Setlakot / Meet Emilia Gąsienica-Setlak

Az alábbi interjúval Emilia Gąsienica-Setlak festőművészt szeretnénk bemutatni Lengyelországból. Emilia képeiből egy válogatás lesz látható a MoMo Art Csoport szervezésében 2016 júliusában, Budapesten.

In the following interview we would like to introduce Emilia Gasienica-Setlak painter from Poland. A selection of Emilia’s paintings will be presented by MoMo Art Group in July 2016, in Budapest.

13000689_1063155780425594_1559751823_o

 

1)  HOGYAN KEZDTÉL EL FESTENI / RAJZOLNI? HOGYAN KEZDŐDÖTT A MŰVÉSZI PÁLYAFUTÁSOD?

Régen. Tanáraim az általános iskolában érezték, hogy tehetségem van a művészethez. Meggyőzték anyámat, hogy küldjön el a Zakopane-i művészeti iskolába. Ott egy második otthonra leltem. Nem csak festést és rajzot tanultam, hanem szobrászatot, bútortervezést és más hasznos technikákat is.

A művészi pályán kicsit később indultam el. Az első önálló kiállításom tizenhét éves koromban volt, de végelegesen a Krakkói Szépművészeti Akadémia elvégzésével indultam el. Művészeti vásárokon vettem részt, kiállításokat szerveztem, és többet foglalkoztam azzal, hogy megmutassam a munkáimat az embereknek, és ne csak magamnak csináljam.

1) HOW DID YOU START PAINTING/DRAWING? HOW DID YOUR CAREER BEGIN?

It was a long time ago. My teachers in primary school felt that I was artistically talented. They persuaded my mother to send me to art school in Zakopane. I’ve found a second home there. I could learn not
only painting and drawing, but also sculptures, furniture design and other useful techniques.

My career began a little later. I had my first solo exhibition at age seventeen, but my artistic way started for good after graduating from the Academy of Fine Arts in Krakow. I began to participate in art fairs, organize exhibitions and think more about showing my works to people and not only the creating for my own pleasure.

 

2) MI INSPIRÁL? MIT JELENT SZÁMODRA AZ ALKOTÁS?

Szinte mindent! Tényleg. 🙂 Képes vagyok megcsodálni egy fűszálat, vagy egy fénycsóvát. Az életemben történt változások jól követhetők a vásznaimon. Emlékszem, milyen izgatottan vártam az első gyermekem születését. Szerencsére ahelyett, hogy abbahagynám a festést, kétszer akkora lelkesedéssel vágok neki a munkának. Az utazás is nagyon nagy hatással van rám. Kíváncsi vagyok, hogy budapesti látogatásom hogyan befolyásolja majd a festészetemet.

A festményeim nélkül boldogtalan lennék. Amikor nem voltak meg a megfelelő feltételek az alkotáshoz, például nem volt saját műtermem vagy időm, úgy éreztem, hogy valami fontos hiányzik az életemből. Talán triviálisan hangzik, de a művészet az, amiben élek, és amivel kommunikálok a világgal.

2) WHAT INSPIRES YOU? WHAT DOES MAKING ART AND CREATING MEAN TO YOU?

Almost everything! Really :). I admire a piece of grass or patch of light. Changes in my life are also easily visible on the canvas. I remember how anxiously I waited for the birth of my first child. Fortunately, instead of stop painting, I get down to work with double enthusiasm. Travel also have a very big influence on me. I wonder how my visit in Budapest will affect my painting in the future.

Without my paintings I would be unhappy. When I did not have the proper conditions for creating, for example due to lack of my own studio or lack of time, I felt that something important is missing in
my life. It might sound ” trivially”, but art is my way of life and communicate with the world.

 

42

 

3) MILYEN TECHNIKÁKAT KEDVELSZ LEGINKÁBB?

Nem is olyan könnyű válaszolni erre a kérdésre. Tavaly nyár óta sok minden változott ezen a téren. Leggyakrabban akrillal dolgozom, de nem kerülöm az olajat és a vegyes technikákat sem. Sokat kísérletezek … de nem akarok minden titkot előre felfedni! Egyelőre fel kell hagynom a kísérletezéssel, mert a terhesség nem kedvez ennek.

3) WHAT TECHNIQUES DO YOU PREFER THE MOST?

Not so easy to answer this question. Since last summer a there’s lot of changes in this topic. Most often I work in acrylic, but do not avoid oil paints and mixed techniques. I experiment a lot … but I do not want to reveal all the secrets! For now, I have to put down experiments, because pregnancy is not conducive to this.

 

4) HOGY VAGY “MŰVÉSZ” A HÉTKÖZNAPOKBAN, CSALÁDOD KÖRÉBEN ÉS A MINDENNAPI ÉLETBEN?

Kezdettől fogva össze tudtam kapcsolni a festést és a tanítást. Most ez sokkal nehezebb. Van egy kisfiam, és a második gyerek is hamarosan megszületik. A munkát gyakran hátráltatja, ha a gyerekem beteg. Sok erőfeszítést jelent összeegyeztetni a családi életet, a kiállításokra való utazást és a vele járó szervesét és tennivalókat. Szerencsére nagyon toleráns férjem van, aki sokat segít, és így van időm a festésre és a gyerekekre, mert nem kell jövedelemszerzéssel foglalkoznom. Ez a pálya nem könnyű, különösen nők számára nem. Az egész családnak alkalmazkodnia kell a kiállítások és az utazásaim menetrendjéhez. De ezt majd meglátjátok, ha eljöttök a budapesti kiállításom megnyitójára.

4) HOW ARE YOU “BEING AN ARTIST” IN THE EVERYDAY LIFE, WITH YOUR
FAMILY AND IN THE ROUTINE OF LIFE?

From the beginning, I was able to combine painting with teaching art. Now it is more difficult. I have a little son, the second child will be born soon. The work is often hindered by my child’s illness. You
need a lot of effort to reconcile family life with trips to exhibitions and all the attendant logistics. Fortunately, I have a very tolerant husband who helps me a lot, so I can spend time for
painting and children, and not pursue other gainful employment. This path is not easy, especially for women. The whole family have to adapt to my exhibitions schedule, to all this travels. Anyway, you ‘ll see
it for yourself, if you come to the opening of my exhibition in Budapest.

 

30genesis__92x65_akryl_2013

 

5) MERRE TART A MŰVÉSZET ÉS A FESTÉSZET NAPJAINKBAN? AHOGY TE LÁTOD?

Nehéz megmondani. Nem vagyok képes kívülről nézni a kortárs művészeti irányzatokra. Azt hiszem, a művészeknek nincs elég ideje mélyrehatóan megfigyelni a művészetet, mert túlságosan el vannak foglalva saját tevékenységükkel. A kurátor szemével nézve, merthogy az is vagyok, látom, hogy szükséges aktívan megismertetni az embereket a művészet témájával. Néha úgy érzem, ez az én küldetésem. Megtanulni látni a művészetet, megtanulni az érzékenységet, és népszerűsíteni, mert a művészet egyre jobban eltávolodik a mindennapi élettől.

5) HOW DO YOU SEE WHERE ART AND PAINTING ARE HEADED IN OUR DAYS, FROM
YOUR OBSERVATION?

It’s hard to tell. I am not able to look from a distance on contemporary trends in art. I think that artists have too little time for in-depth observation of art because they are too busy with their own activities. From the curator point of view, who I am also, I see that it is necessary to active familiarize people with the matter of art. Sometimes I feel like it’s my mission. I mean learning to look at art, learning sensitivity and popularize it, because art is removed from daily life increasingly.

 

Köszönöm a beszélgetést. Remélem, hamarosan több időnk lesz elbeszélgetni, amikor ellátogatok Budapestre. Van néhány aggodalmam a nyelvi akadállyal kapcsolatban, de remélem, majd akad egy fordító, aki segít nekünk. Szerencsére a festményeknek nincs szükségük fordítóra.

Thank you for the conversation. I hope that soon it will be more time for conversations during my visit in your country. I have some concerns about the language barrier, but I hope that a translator will
help us. Fortunately, the paintings do not need translators.

 

További információ található a művésznőről az alábbi linkeken:
For more information on the artist, please visit:
catepillart.wordpress.com
www.facebook.com/catepillart